S.N. Title Group Published Date
1. पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२ Other Files 2018-05-24   डाउनलोड
2. एकल महिला लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ Other Files 2018-05-24   डाउनलोड
3. अण्डामा अात्मानिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोसन सुरक्षाका लागि ग्रामिन कुखुरा प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्याविधि, 2073 Other Files 2018-05-24   डाउनलोड
4. अवधारणा पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ Other Files 2018-05-24   डाउनलोड
5. कृषि विकास रणनीति Other Files 2018-05-24   डाउनलोड
6. रा.प.तृतीय श्रेणी सम्मका कममचारीहरुको अावेदन फाराम Other Files 2018-05-24   डाउनलोड
7. Agriculture Development Strategy Other Files 2015-11-09   डाउनलोड
8. बालि तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० को पहिलो संशोधन २०७१ Other Files 2018-05-22   डाउनलोड