S.N. Title Group Published Date
1. पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२ Other Files 2020-08-03   डाउनलोड
2. एकल महिला लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७३ Other Files 2020-08-03   डाउनलोड
3. अवधारणा पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ Other Files 2020-08-03   डाउनलोड
4. Agriculture Development Strategy Other Files 2020-08-03   डाउनलोड
5. बालि तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० को पहिलो संशोधन २०७१ Other Files 2020-08-02   डाउनलोड