S.N. Title Group Published Date
1. पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा निति Acts and Policies 2018-05-24   Download
2. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Acts and Policies 2017-06-12   Download
3. Rangeland Policy Acts and Policies 2013-08-05   Download
4. पंक्षिपालन नीति २०६८ Acts and Policies 2012-12-24   Download
5. पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ Acts and Policies 2018-05-23   Download