हाइलाईट्स : ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली  |   Agriculture Development Strategy   |   पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२   |   राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण  |  

भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण

नेपाल सरकार
पशु सेवा विभाग
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
1 बिभागका लागि अावश्यक फरनिचर खरिद ३२७०१२४ २९३११ सोझै खरिद ६००२४१३५३ प्रायोगिक इन्टरप्राइजेज २०७३/१२/१६ ९९४४० बिभागका लागि अावश्यक फरनिचर खरिद 2017-03-29 01:11:46
2 बिभागका लागि अावश्यक फरनिचर खरिद ३२७०१२४ २९५११ सोझै खरिद ३०४५६५४५६ युकेश इण्टरप्राइजेज २०७३/१२/१६ ८९९८८। बिभागका लागि अावश्यक फरनिचर खरिद 2017-03-29 01:09:32
3 कार्यालय सामान खरिदको भुक्तानीकोलागि खर्च सार्वजनिकीकरण । 3270124 २९३११ सोझै खरिद ३०३९६३९१२ बिकास एण्ड ब्रदर्स सप्लायर्स २०७३/१२/१५ 98310 कार्यालय सामान खरिदको भुक्तानीकोलागि खर्च सार्वजनिकीकरण 2017-03-29 12:59:59
4 कार्यालय सामान खरिदको भुक्तानीकोलागि खर्च सार्वजनिकीकरण । ३२७०१२३ २२३११ बाेलपत्रको माध्याम ३०२६९५१२४ न्यु सुयोग इन्टरप्राइजेज २०७३/१२/१० ५८२७४१ कार्यालय सामान खरिदको भुक्तानीकोलागि खर्च सार्वजनिकीकरण । 2017-03-27 07:54:51