हाइलाईट्स : ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली  |   Agriculture Development Strategy   |   पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२   |   राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण  |  

भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण

नेपाल सरकार
पशु सेवा विभाग
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
1 भवन मर्मत को रकम भुक्तानी ३१२०१४३ २२३२१ सोझै खरिद ३०२९८५३१३ सरोकार निर्माण सेवा २०७३/११/१० १४४३०७.६३ बिभागको भवन भर्मत रकम भुक्तानी 2017-02-22 02:58:34
2 बस भाडा भुक्तानी ३२७०१२३ 22122 सिलबन्दी दरभाउपत्र ६०२९१४५८५ भ्याली भेइकल सर्भिस २०७३/११/१० ६८३६५ बस भाडा भुक्तानीको खर्च सार्वजनिकीकरण । 2017-02-22 02:50:13