हाइलाईट्स : सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस  |   पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३  |   ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली  |  


Progress Information System

सम्पर्क

Department of Livestock Services

Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal
Phone : 01-5522056 / 5521610 / 5525478,
Toll free number: 1660-0167890
Fax : 01-5542915
Email: dgdls@ntc.net.np
www.dls.gov.np

Information Officer

Dr Chandra Dhakal

Phone Number: 01 5544727

सूचना अधिकारी

डा चन्द्र ढकाल

फोन नं. ०१ ५५४४७२७