हाइलाईट्स : ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली  |   Agriculture Development Strategy   |   पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२   |   राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण  |  


Progress Information System

परिपत्र

SN. Title Download
1

युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली

2

२- कुल बेरुजु

3

३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश

4

४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत

5

५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत