हाइलाईट्स : सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस  |   पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३  |   ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली  |  


Progress Information System

सुचनाहरु


 1. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
  2017-06-12

  .
  [+ More]
 2. निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस
  2017-05-19

  .
  [+ More]
 3. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३
  2017-05-05

  .
  [+ More]
 4. ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना
  2016-12-12

  .
  [+ More]
 5. एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली
  2016-06-30

  .
  [+ More]
 6. Agriculture Development Strategy
  2015-11-09

  .
  [+ More]
 7. पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२
  2015-08-31

  .
  [+ More]
 8. राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण
  2015-03-02

  .
  [+ More]
 9. बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० को – पहिलो संशोधन, २०७१ स्वीकृत
  2014-09-22

  .
  [+ More]
 10. पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी
  2014-01-07

  .
  [+ More]
 11. ग्रामिण युवा स्वरोजगार प्रवर्द्धन पशुविकास कार्यक्रमको कार्यविधी २०६४
  2014-01-07

  .
  [+ More]
 12. घाँसेबालीको व्यवसायिक बीउ उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७०
  2014-01-07

  .
  [+ More]
 13. Crop and Livestock premium subsidy procedure 2070
  2013-08-06

  .
  [+ More]
 14. Rangeland Policy
  2013-08-05

  .
  [+ More]
 15. पंक्षिपालन नीति २०६८
  2012-12-24

  .
  [+ More]
 16. पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५
  2012-08-17

  .
  [+ More]
 17. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद सम्ब्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
  2012-08-17

  .
  [+ More]
 18. पशु बधशाला र मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका
  2012-08-17

  .
  [+ More]
 19. Animal Health and Livestock Services ACT 056
  2012-08-17

  .
  [+ More]
 20. पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४
  2012-08-17

  .
  [+ More]