हाइलाईट्स : सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  |   निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस  |   पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३  |   ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली  |  


Progress Information System

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण

Published Date: 2015-03-02

यस विभागको प.स. ०७१/०७२ च.न. ६१८, मिति २०७१/११/१५ को पत्रमा माग गरेको ढांचा बमोजिमको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण पुन ताकेता गर्न नपर्ने गरि सफ्ट कपि विभागको इमेल आइडी (info@dls.gov.nptbchahklitamu@yahoo.com) मा र हार्ड कपि समेत यथाशीघ्र उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ .

 

Download : राजपत्रांकित तृ. श्रेणीसम्मका कर्मचा