हाइलाईट्स : ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   एक गाँउ विकास समिति एक प्राविधिकको करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको नामावली  |   Agriculture Development Strategy   |   पशु सवो विभागको सरुवा मापदण्ड, २०७२   |   राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरुको विवरण  |  


Progress Information System

ना.प.से.प्रा. ना.प.स्वा.प्रा. पदहरु करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना

Published Date: 2016-12-12

१. करार भर्ना सुचना

२. आवेदन फारम 

३. कार्यविधि २०७३

४. कार्यविधि (प्रथम सन्शोधन)

५. कार्यविधि (दोस्रो सन्शोधन)

६.  छनोट भएका १००० गा.वि.स.हरु 

Download :