क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० निर्देशिका 2013-08-06   डाउनलोड
2. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ निर्देशिका 2018-05-23   डाउनलोड
3. सहकारी खेती निर्देशिका, २०६५ निर्देशिका 2014-11-07   डाउनलोड
4. पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको निर्देशिका निर्देशिका 2018-05-24   डाउनलोड
5. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ निर्देशिका 2018-05-24   डाउनलोड
6. पशुपन्छी तथ्याङ्क संकलन निर्देशिका, २०७२ निर्देशिका 2019-06-06   डाउनलोड