क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. Nepal Constitution ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
2. Poultry Policy 2068 ऐन तथा निति 2012-12-24   डाउनलोड
3. Rangeland Policy ऐन तथा निति 2013-08-05   डाउनलोड
4. Bird flu control order 2064 ऐन तथा निति 2019-03-18   डाउनलोड
5. Animal Health and Livestock Services Act, 2055 ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
6. Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act, 1999 ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
7. Nepal Veterinary Council Act 2055 ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
8. Feed Act, 1976 ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
9. Drug Act 2035 ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
10. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
11. National Park and Wildlife conservation act 2029 ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
12. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ ऐन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
13. Agriculture mechanization Promotion policy 2071 ऐन तथा निति 2019-06-25   डाउनलोड
14. Science and Technology Policy 2061 ऐन तथा निति 2019-06-25   डाउनलोड
15. Agri-business Promotion Policy 2063 ऐन तथा निति 2019-06-25   डाउनलोड