क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. आ.व.२०७४/७५ को बजेट कार्यान्यन सम्बन्धी मार्गदर्शन डाउनलोड्स 2017-08-01   डाउनलोड
2. ५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत डाउनलोड्स 2018-05-24   डाउनलोड
3. ४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत डाउनलोड्स 2018-05-24   डाउनलोड
4. ३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश डाउनलोड्स 2018-05-24   डाउनलोड
5. २- कुल बेरुजु डाउनलोड्स 2018-05-24   डाउनलोड
6. युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली डाउनलोड्स 2018-05-24   डाउनलोड
7. Proactive Disclosure_DLS_2075/76_3rd Trimester डाउनलोड्स 2019-05-12   डाउनलोड