क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. सम्झौता गर्न आउनु हुन ! Admin 2021-03-05 सूचना हेर्ने
2. एकद्वार प्रणाली सुचारु सम्वन्धी सुचना Admin 2021-03-04 सूचना हेर्ने
3. सेवाकालीन तालिमको लागि जेष्ठता सूची सम्बन्धी सूचना Admin 2021-02-24 सूचना हेर्ने
4. पशु सेवा विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धमा सुझाव Admin 2021-02-15 सूचना हेर्ने
5. बोलपत्र आव्हानको सूचना Admin 2021-02-12 सूचना हेर्ने
6. ठेक्का प्रदान गर्ने आशयपत्र Admin 2020-12-25 सूचना हेर्ने
7. बडा दशैँ,तिहार,लक्षित पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन बजार अनुगमन कार्ययोजना Admin 2020-10-19 सूचना हेर्ने
8. मसलन्द ,कार्यालय सामग्री लगायतका मालसामानहरु खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Admin 2020-10-04 सूचना हेर्ने
9. कर्मचारी विवरण सम्बन्धमा admin 2020-09-25 सूचना हेर्ने
10. SOP of COVID-19 admin 2020-09-25 सूचना हेर्ने
11. "रेबिज अन्त्यको लागि सहकार्य र खोप" नारासहित विश्‍व रेबिज दिवस मनाऔँ। admin 2020-09-21 सूचना हेर्ने
12. निर्णय निर्देशन सम्बन्धमा परिपत्र Admin 2020-08-09 सूचना हेर्ने
13. बयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी कर्मचारीहरुका लागि सूचना Admin 2020-08-09 सूचना हेर्ने
14. गाईभैंसीमा लाग्ने “लम्पी स्किन रोग” बारे जानकारी Admin 2020-08-07 सूचना हेर्ने
15. कर्मचारी आचार संहिता सम्बन्धी सूचना Admin 2020-07-29 सूचना हेर्ने
16. कोभिड-१९ रोगको सन्दर्भमा पशु,पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको आयात तथा आन्तरिक ओसारपोसार गर्दा अपनाइने Standard Operating Procedue(SOP),२०७७ Admin 2020-06-15 सूचना हेर्ने
17. गुरुयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारीका लागि प्रस्ताब माग सम्बन्धि सुचना PCU 2020-01-14 सूचना हेर्ने
18. सहकार्यमा पशुपन्छी आनुवांशिक श्रोत संरक्षण तथा संबर्द्धन तथा उपयोग समबन्धी प्रबर्द्धनात्मक सहयोग कार्यक्रममा लागत साझेदारीको लागि प्रस्ताब आव्हान . 2019-12-02 सूचना हेर्ने
19. पशु सेवा विभाग हरिहरभवन ललितपुरको सूचना 2019-09-24 सूचना हेर्ने
20. बर्ड फ्लु क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कृषक विवरण र रकम डा.मुकुल उपाध्याय 2019-07-22 सूचना हेर्ने
21. Tender: Supply and Delivery of veterinary Drugs dls 2019-05-29 सूचना हेर्ने
22. Invitation for Sealed Quotation dls 2019-05-16 सूचना हेर्ने
23. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण_२०७५-१-२७ सम्म dls 2019-05-15 सूचना हेर्ने
24. पशु सेवा विभागको स्वत: प्रकाशन, २०७५/०७६ DLS 2019-05-12 सूचना हेर्ने
25. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-२५ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण dls 2019-04-08 सूचना हेर्ने
26. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-२२ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण डा.मुकुल उपाध्याय 2019-04-06 सूचना हेर्ने
27. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-१५ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण . 2019-03-30 सूचना हेर्ने
28. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-८ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण 2019-03-26 सूचना हेर्ने
29. STAMPING OUT OPERATION REPORT IN BIRD FLU OUTBREAK AREA UNTIL 2075/12/07 . 2019-03-22 सूचना हेर्ने
30. बर्ड फ्लु सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा २०७५-१२-५ सम्म पन्छी र पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको विवरण . 2019-03-19 सूचना हेर्ने
31. राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाउने सम्बन्धमा Admin 2018-12-28 सूचना हेर्ने
32. कार्यालय सामान एवम स्टेसनरी खरिदका लागि टेन्डर सम्बन्धी सूचना dls 2018-12-19 सूचना हेर्ने
33. पशु सेवा विभागको स्वीकृत सांगठनिक संरचना dls 2018-12-19 सूचना हेर्ने
34. कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा dls 2018-11-27 सूचना हेर्ने
35. प्रादेशिक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु ३ dls 2018-11-13 सूचना हेर्ने
36. प्रादेशिक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु २ dls 2018-11-13 सूचना हेर्ने
37. प्रादेशिक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु १ dls 2018-11-13 सूचना हेर्ने
38. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु २ dls 2018-11-13 सूचना हेर्ने
39. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहने पशु सेवा संग सम्बन्धित निकायहरु १ dls 2018-11-13 सूचना हेर्ने
40. काम काज गर्न खटाइएको पशु सेवा विभाग 2018-11-06 सूचना हेर्ने
41. दशैँ लक्षित बजार अनुगमन कार्ययोजना DLS 2018-10-13 सूचना हेर्ने
42. तलब तथा भत्ता सम्बन्धमा dls 2018-10-10 सूचना हेर्ने
43. स्थानिय तह पशु सेवा शाखा/पशु सेवा केन्द्रको दरबन्दी तेरिज dls 2018-10-03 सूचना हेर्ने
44. प्रदेश नं. ७ अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 सूचना हेर्ने
45. कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 सूचना हेर्ने
46. प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 सूचना हेर्ने
47. गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 सूचना हेर्ने
48. प्रदेश नं.३ अन्तर्गत कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 सूचना हेर्ने
49. प्रदेश नं.२ अन्तर्गत कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 सूचना हेर्ने
50. प्रदेश नं. १ अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण dls 2018-09-30 सूचना हेर्ने
51. अस्थाई तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा DLS 2018-09-25 सूचना हेर्ने
52. साविकका क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा रहेका निकायहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा DLS 2018-09-17 सूचना हेर्ने
53. सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक गरिएको विवरण Department of Livestock Services 2018-05-17 सूचना हेर्ने
54. Invitation for Bids for the Construction of Prefab Truss for Canteen Department of Livestock Services 2018-03-20 सूचना हेर्ने
55. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Department of Livestock Services 2018-01-24 सूचना हेर्ने
56. सवारी साधन खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रआव्हानको सुचना Department of Livestock Services 2018-01-19 सूचना हेर्ने
57. लिलाम बिक्री सम्बन्धी २१ दिने शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना Department of Livestock Services 2017-12-29 सूचना हेर्ने
58. स‌ंशोधित कर्मचारी विवरण फाराम (शैक्षिक योग्यता सहितको) Department of Livestock Services 2017-11-09 सूचना हेर्ने
59. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Department of Livestock Services 2017-08-23 सूचना हेर्ने
60. अविरल वर्षाका कारण पशुपन्छीधनमा भएको क्षति सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी निर्णयहरु Department of Livestock Services 2017-08-14 सूचना हेर्ने
61. स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा तथा विनियोजनमा स्पष्टता सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना Department of Livestock Services 2017-08-01 सूचना हेर्ने
62. Animal Health and Livestock Services ACT 056 (Download) dls 2018-05-22 सूचना हेर्ने